Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.edukole.pl

Korzystanie z serwisu www.edukole.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków

§1

1.www.Edukole.pl to serwis przeznaczony głównie dla rodziców, dzieci ale także dla pedagogów oraz psychologów zajmujących się edukacją i oceną zdolności rozwojowych dzieci ( Użytkowników). Serwis został stworzony w oparciu o metodologie terapeutyczno – edukacyjne w taki sposób, aby rodzice mogli obserwować oraz, poprzez zabawę ze swoimi podopiecznymi, aktywnie wpływać na rozwój wybranych zdolności i umiejętności dziecka.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Użytkownik korzystając z serwisu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.


3. Operatorem Serwisu (Usługodawcą) jest WOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres Pl. Wolnośći 11 Wrocław 50-071 REGON 020927997 NIP 897-175-04-52 zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym Wydział IV KRS pod numerem 0000324491 §2

Do korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z zainstalowanym Adobe Flash playerem. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu.

§3

1. Użytkownik Serwisu nie może umieszczać w Serwisie lub przekazywać osobom poznanym w związku z korzystaniem z Serwisu (bez ich jednoznacznej zgody) materiałów:
a) zawierających treści powszechnie przyjęte za niewskazane do odbioru przez dzieci;
b) zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje;
c) zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste innych osób lub naruszające ich inne prawa np. autorskie;
d) zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy,
e) zawierających treści erotyczne lub pornograficzne;
f) zawierających treści naruszające lub mogące naruszyć prawo.

2. WOW Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.

3. Treści naruszające niniejszy regulamin będą blokowane lub usuwane.

§4

1. Aby skorzystać z części usług Serwisu potrzebna jest rejestracja , tj. dostępnej dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się części Serwisu pozwalającej na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz hasła (dalej „Konto”) i w tym celu wymagane jest podanie danych osobowych w postaci:, Nick’u/Nazwy Uzytkownika i adresu mailowego. Biorąc pod uwagę, że Serwis skierowany jest również do dzieci, rejestracja i założenie Konta powinna być dokonana przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez WOW Sp. z o. o w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez WOW Sp. z o. o w celach marketingowych i statystycznych,
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis;
d) otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres mailowy.


 2. Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych, a także dokonywania sprostowania błędów, uzupełniania i aktualizacji danych.

3. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez WOW Sp. z o.o. (jako administratora danych) i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

§5

1. Usługi świadczone w ramach Serwisu polegają na:
a) udostępnianiu drogą elektroniczną zadań dzięki którym rodzice, pedagodzy mogą obserwować rozwój procesów percepcyjno-poznawczych dziecka.
b) udostępnianiu gier komputerowych on-line, grupą docelową są dzieci dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

2. Zastrzega się prawo do dokonywania modyfikacji usług dostępnych Serwisie, w szczególności poprzez dodanie nowych ćwiczeń i gier.

3. Informacje znajdujące się na serwisie nie są poradą specjalisty, a jedynie mogą być traktowane jako wskazówka bądź informacja skłaniająca rodzica lub opiekuna do uzyskania opinii pedagoga/psychologa.

§6

1. WOW Sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niej niezależnych.

2. WOW Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

§7

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa autorskie do gier i innych utworów znajdujących się w Serwisie przysługują WOW Sp. z o. o i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części nie może być powielany i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody WOW Sp. z o. o

§8

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@edukole.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy Użytkownika.

§9

Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do regulaminu będzie oznaczać zgodę na te zmiany. Na żądanie Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian niniejszego regulaminu w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.

§10

WOW Sp. z o. o ma prawo do umieszczania treści komercyjnych na stronach Serwisu.